INŠTITUT ZA PSIHOTERAPIJO IN UPORABNO PSIHOLOGIJO

INŠTITUT ZA PSIHOTERAPIJO IN UPORABNO PSIHOLOGIJO

V STC se izvajajo individualne, partnerske/zakonske in družinske terapije, terapije za starše v postopku ločitve, podporne skupine ter izobraževanja.


VRSTE TERAPIJ

Individualna terapija

Individualna terapija je namenjena posamezniku, ki se sooča z različnimi osebnimi in medosebnimi težavami (preventiva in kurativa v duševnem zdravju, razreševanje konfliktov, soočanje in prebolevanje izgube, prizadetosti, krivde, zlorabe, zasvojenosti, nasilje, eksistencialna kriza, kriza smisla, neuspehi na osebnem ali poklicnem področju,…).

Zakonska / Partnerska terapija

Terapevtska srečanja so namenjena paru ali zakoncema, ki se srečujeta z osebnimi ali medosebnimi težavami (težave v komunikaciji, nezvestoba, odtujenost, zasvojenost, nasilje, prevara, preventivno delo na različnih področjih zakonske/partnerske problematike, različne duševne stiske, razreševanje čustvenih vzorcev,…).

Družinska terapija

Družinska terapija je primerna za družine v katerih so se odnosi zaradi različnih vzrokov razboleli (preventivno in kurativno delo na različnih področjih družinske problematike, vzgojne težave, vedenjske težave, težave pri odraščanju, soočanje in prebolevanje izgube, zasvojenosti, nasilje,…).

Terapija za starše v postopku ločitve

Terapija za starše v postopku ločitve je osredotočena na starševstvo, kako kljub ločitvi ostati in postati dober starš in razrešiti ovire, ki to preprečujejo (težave v komunikaciji, razreševanje konfliktov, sodelovanje pri vzgojnih težavah, vzgojna usklajenost med staršema,…).

Svetovanja in terapije za študente AMEU – ECM

Celostni razvoj je ključnega pomena za uspeh, tako na osebnem kot na strokovnem področju. Vsem študentom AMEU – ECM nudimo brezplačna individualna pogovorna, svetovalna ali terapevtska srečanja.

Alma Mater Europaea je prva fakulteta v slovenskem prostoru s takšnim programom.

Srečanja potekajo po načelih in principih terapevtskega dela, v skladu z etičnim kodeksom zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in etičnim kodeksom za področje socialnega varstva.

Namen srečanj je preventivne ali kurativne narave:

 • osebnostna rast,
 • urejevanje in razreševanje različnih osebnostnih stisk,
 • razreševanje težav s študijem,
 • pomanjkanje motivacije,
 • stres, ki se razvija v depresijo,
 • kako proti notranjemu izgorevanju in stresu,
 • apatija, melanholija,
 • anksioznost,
 • psihosocialno svetovanje,
 • partnerski odnosi,
 • družinski odnosi,
 • eksistencialna kriza,
 • dvig odnosov na kvalitetnejšo raven,

ZA STROKOVNE KOLEKTIVE

Izobraževanje za strokovne delavce o spolni zasvojenosti z internetom pri odraslih

Izobraževanje je namenjeno za posameznike, kolektive in organizacije, ki delajo z ljudmi. Področje zasvojenosti z virtualnimi odnosi je še zelo slabo poznano in raziskano, čeprav število zasvojenih zelo hitro narašča. Namen izobraževanja je osvetliti problematiko in strokovne delavce usposobiti za prepoznavanje zasvojenosti in dela z ljudmi, ki se soočajo s tovrstnimi težavami.

Podporna skupina za strokovne delavce »Ustavimo stres in izgorelost«

Podporna skupina je namenjena za vse, ki se poklicno ukvarjajo z ljudmi: negovalci, zdravstveni delavci, vzgojitelji, učitelji, socialni delavci,… Namen skupine je pomagati ljudem, ki so še posebej izpostavljeni stresu in izgorelosti.

Seminarji in delavnice za strokovne kolektive

Večje osebno zadovoljstvo, zdravje, notranja uresničenost in izpolnjenost, dvig odnosov na kvalitetnejšo raven in večja komunikacijska transparentnost prispevajo k večji učinkovitosti ter posledično tudi večji uspešnosti organizacije. V različnih organizacijah se opaža vedno večja problematika, ki izvira iz slabih medosebnih odnosov v kolektivu, osebnega nezadovoljstva in odnosov s »strankami«.

Priporočene teme:

 • komunikacija in reševanje konfliktov,
 • osebnostna zrelost – kot pogoj za uspešno komunikacijo,
 • kvaliteten odnos, kot pogoj za uspešno komunikacijo,
 • kako doseči v delovnem timu skupno izhodišče in skupen cilj?,
 • preprečevanje »izgorevanja«,

SKUPINSKE TERAPIJE

Samo za mame

Skupina je namenjena vsem mamam, da se na skupini sprostijo in spregovorijo o težavah, skrbeh, stiskah, strahu, veselju, odnosu, doživljanju materinstva,…

V skupini obravnavamo različne teme (­mama, ženska in partnerica v eni osebi, medosebni in partnerski odnosi, kaj pomeni biti mama, otrokove potrebe, vzgojna problematika…).

Podporna skupina za svojce »Skrb na domu«

Skupina je namenjena posameznikom, ki doma skrbijo za svojce kateri so odvisni od njihove pomoči. V Sloveniji je še vedno zelo slabo poskrbljeno za ljudi, ki večino prostega časa namenjajo za oskrbo staršev ali ostalih svojcev.

Namen skupine je nudenje supervizije, podpore in skrb za njihovo psihofizično zdravje. Na skupini se bodo obravnavale teme, ki so povezane z njihovim življenjem, doživljanjem, krivdo, izgorelostjo,…

Šola za zakon (priprava na zakon) in družino

Namen šole za zakon je neporočenim parom omogočiti čim boljšo pripravo na partnersko in družinsko življenje.

Šola za starše

Šola za starše je namenjena staršem, vzgojiteljem, učiteljem ter vsem ostalim, ki jih to področje zanima in so povezani z vzgojo otrok in mladostnikov.

Podporna skupina za osebe z motnjami hranjenja/Podporna skupina za bližnje oseb z motnjami hranjenja

Izvajata se dve ločeni skupini: podporna skupina za osebe z motnjami hranjenja in podporna skupina za bližnje oseb z motnjami hranjenja. Prva podporna skupina je namenjena osebam z motnjami hranjenja druga podporna skupina pa je za njihove bližnje. Zavedamo se, da je v Sloveniji izredno slabo poskrbljeno za bolnike z motnjami hranjenja in zelo dolgo čakajo na hospitalizacijo zaradi premajhne kapacitete (čakalna doba je približno 6 mesecev). Podporna skupina je namenjena osebam, ki se prvič srečujejo z boleznijo in osebam, ki so se že zdravile in iščejo podporno skupino. Drugi del skupine je namenjen vsem bližnjim: partnerjem, staršem, prijateljem, ki živijo ali se družijo z osebo katera se sooča z boleznijo.

Podporna skupina za mlade brezposelne izobražence

Skupina je namenjena vsem, ki so doštudirali in ne najdejo zaposlitve primerne njihovi izobrazbi.


TERAPEVTI IN SVETOVALCI

Predstojnica STC Jasmina Kristovič, mag. ZDŠ, psihoterapevtka ZDT

Po izobrazbi je magistra zakonskih in družinskih študij. Magistrirala je iz področja zasvojenosti z internetno spolnostjo v povezavi z družinskimi odnosi. Po končanem študiju je nadaljevala dvoletno izobraževanje za zakonskega in družinskega terapevta. Uporablja inovativni model Relacijske družinske terapije, ki vključuje usmerjanje, ovrednotenje in predelavo negativnih izkušenj, sprejemanje odgovornosti za svoje življenje ter nudenje opore.

Izvaja individualne terapije, partnerske/zakonske terapije, družinske terapije in družinske terapije za starše in otroke v postopku ločitve.

Področja dela:

 • sistemsko razumevanje družine in posameznika,
 • medgeneracijski prenos čustvenih vzorcev,
 • psihopatologija posameznika, parov in družine,
 • prevare,
 • nasilje v družini,
 • spolne, fizične in čustvene zlorabe,
 • zasvojenosti,
 • preventivno delo na različnih področjih zakonske in družinske problematike,
 • raziskovanje družinskih in zakonskih pojavov,
 • delo z mladostniki v obdobju adolescence,
 • priprava in vodenje podpornih skupin,…

Marjeta Maruša Kerč, univ. dipl. soc. del., psihoterapevtka ZDT

Psihoterapevtsko delo izvaja po modelu Relacijske družinske terapije. Model temelji na predpostavki, da se odnosi in vzdušje v družini posamezniku ponavljajo tudi v odrasli dobi. Ker družino upošteva kot varen prostor za razvoj otroka, je bistveno, da se tudi v terapevtskem odnosu vzpostavi zaupanje in varen prostor za razreševanje travm, stisk in težkih zapletov iz otroštva in mladosti.

Psihoterapevtsko delo izvaja: s posamezniki, s pari in z družino.

Strokovno pomoč nudi ob različnih stiskah in življenjskih situacijah:

 • depresiji,
 • anksioznosti,
 • žalovanju,
 • ločitvi,
 • doživljanju stresa,
 • paničnih napadih ali fobijah,
 • zlorabah,
 • osebnih odločitvah,
 • odhodu od doma,
 • izguba službe in
 • zakonskem ali družinskem konfliktu.

Namen skupine je nudenje supervizije, podpore in skrb za njihovo psihofizično zdravje. Na skupini se bodo obravnavale teme, ki so povezane z njihovim življenjem, doživljanjem, krivdo, izgorelostjo,…

Irena Kržič, vzg. pred. otr., dipl. ekon., psihoterapevtka ZDT

Irena Kržič je svoje terapevtsko znanje pridobila v okviru magistrskega študija Zakonske in družinske študije, kjer pripravlja magistrsko nalogo s področja socialne anksioznosti ter na dvoletnem izpopolnjevanju Zakonske in družinske terapije. Opravila je tudi izobraževanje za vodenje delavnic za premagovanje anksioznih motenj ter ima zaključeno Uvodno izobraževanje iz transakcijske analize. V času študija je delala kot vzgojiteljica predšolskih otrok ter vodila Zavod za izobraževanje, povezovanje in socialno pomoč. Področja raziskovanja so predvsem depresija, socialna anksioznost, tesnoba, toksični sram, navezanost, čustvene zlorabe, psihosomatske težave, zasvojenosti, težave v partnerskih odnosih. Izvaja individualne, partnerske in družinske terapije.

Mateja Kregar, prof. razrednega pouka, psihoterapevtka ZDT

Je  zakonska  in  družinska  terapevtka.  Po  osnovni  izobrazbi  je  profesorica  razrednegapouka, s pridobljenim strokovnim nazivom svetovalke na področju vzgoje in izobraževanjain  končanim  programom  za  izpopolnjevanje  za  zgodnje  poučenje  angleščine. Polegterapevtskega dela se kot učiteljica dnevno srečuje z mladimi  in s  starši.  Ima bogateizkušnje z delom in izobraževanjem v različnih vzgojno izobraževalnih sistemih doma in vtujini, z delom s posamezniki, pari in skupinami ter razumevanjem problematike intimnih,družinskih in medosebnih odnosov. Po uspešno zaključenem študiju zakonske in družinsketerapije in stažiranju na Študijsko raziskovalnem centru za družino, je usposobljena zaterapevtsko  delo  po  relacijsko  sistemskem modelu.  Opravila  je  tudi  izobraževanja  na področju terapij za otroke.

Darja Kalamar Frece, univ. dipl. teol.

Darja Kalamar Frece je pridobila naziv univerzitetna diplomirana teologinja z diplomskim delom »Vzgoja za smisel življenja v osnovno šolskem obdobju«. Skozi študij se je srečala z logoterapijo, ki ji je postala zelo blizu, sedaj pa zaključuje logoterapevtsko smer magistrskega študijskega programa Psihosocialna pomoč na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici z nalogo »Mladi in kriza smisla«.

Praktične izkušnje ima kot praktikantka psihoterapije in psihosocialne pomoči v Slovenskem združenju za duševno zdravje ŠENT, Varstveno-delovnem centru Novo mesto in Posebnem socialno varstvenem zavodu Prizma Ponikve in kot pastoralna asistentka na Uradu za družino Maribor.

Posveča se preventivnim programom, ki jih pripravlja in izvaja v obliki predavanj, seminarjev in delavnic. Verjame, da velikokrat že zgolj prava beseda ljudem pomaga k boljši kakovosti njihovega življenja. Pomaga predvsem staršem pri vzgoji, kolektivom učiteljev pri delu z učenci, otrokom pri odnosih s sovrstniki, mladostnikom pri procesu odraščanja, ženskam pri njihovi vlogi v družbi, delovnim timom pri izboljševanju komunikacije, odnosov in kolektivnega duha ter parom in zakoncem pri krepitvi medsebojnih odnosov.

doc. dr. Sebastjan Kristovič

Dr. Kristovič je doktoriral iz področja logoterapije (Eksistencialna kriza in kriza smisla z vidika logoterapije) na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu – gre za psihološko smer v kateri je v ospredju individualni in celosten pristop k temeljnim življenjskim vprašanjem in stiskam. V središču logoterapevtskega pristopa je smisel človeške eksistence do katerega ima logoterapija interdisciplinaren pristop, ki vodi do učinkovitih in konkretnih rešitev. »Karkoli se da spremeniti, je potrebno razvijati naprej, kjer pa so stvari nespremenljive, tam se lahko spremenim jaz«(Frankl).

Dr. Kristovič ima preko 60 bibliografskih zadetkov in s prispevki redno sodeluje na različnih mednarodnih simpozijih in mednarodnih znanstvenih konferencah ter v različnih radijskih in televizijskih oddajah. Že več let po vsej Sloveniji predava za različne ciljne skupine iz področja vzgoje – za profesorje, učitelje, vzgojitelje, starše – in vodi predavanja in seminarje za različne delovne kolektive s področja duševnega zdravja, odnosov in transparentne komunikacije; deluje tudi na področju psihosocialnega svetovanja posameznikom in družinam.

Je profesor na dveh fakultetah in trenutno sodeluje pri razvoju in izvajanju izobraževalnega programa iz področja paliative: Duhovnost, etika in komunikacija pri paliativni oskrbi. Habilitiran je v naziv docenta iz področja psihologije osebnosti in je avtor dveh znanstvenih monografij (Reševanje krize smisla sodobnega človeka – Osnove logoterapije in Dostojevski in Nietzsche – Med brezupom in ljubeznijo).

Področja dela:

 • Vzgojne težave in težave pri odraščanju,
 • zdolgočasenost, nezainteresiranost in učne težave pri mladostnikih in otrocih,
 • partnerski odnosi (za posameznike in pare),
 • preventiva in kurativa pri duševnem zdravju ter vedenjske težave,
 • različne duševne stiske in razreševanje konfliktov,
 • eksistencialna kriza in kriza smisla; melanholija, apatija…
 • soočanje in prebolevanje izgube, prizadetosti, krivde,
 • neuspehi na osebnem in poklicnem področju…